For jobbsøker / medarbeider


Personalhåndbok

Arbeidsavtale

Ansettelsesforholdet trer i kraft ved ditt første oppdrag hos oss, ved at vi inngår en arbeidsavtale med deg. Arbeidsavtalen skal signeres og returneres til Personal Partner før første arbeidsdag. Avtalen inneholder generelle bestemmelser om arbeidsforholdet. Den fastslår at Personal Partner er din arbeidsgiver når du utfører oppdrag for oss. Det betyr bl.a. at det er vi som er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, og at skatte- og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler. Du vil dermed kun ha én arbeidsgiver, mens arbeidssted og arbeidsoppgaver vil kunne variere.

Oppsigelsesfrist

Arbeidsforholdet er midlertidig og begrenset til oppdragets varighet. Når oppdraget er ferdig, opphører arbeidsforholdet uten forutgående oppsigelse. Det følger 14 dagers oppsigelsesfrist med avtalen, fra dato til dato, hvis ikke annet er avtalt.

Oppdragets varighet

Et oppdrag kan vare fra noen uker til flere måneder. Når oppdraget er avsluttet, opphører arbeidsforholdet og vårt arbeidsgiveransvar. Neste gang du tar et oppdrag for oss trer avtalen i kraft igjen.

Oppdragsbekreftelse

For hvert enkelt oppdrag vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse med opplysninger om arbeidssted, arbeidets art, arbeidstid og oppdragets varighet og lønn. Når du har akseptert oppdraget er du bundet til å arbeide ut den tiden oppdraget varer. Dersom oppdragsgiver har behov for bemanning utover avtalt oppdragsperiode, kan du bli forespurt om du ønsker å forlenge oppdraget. Dersom du direkte får beskjed av oppdragsgiver om at vikariatet skal avsluttes eller forlenges, skal Personal Partner informeres.

Personlig framferd

Som vikar i Personal Partner skal du være punktlig, høflig og hensynsfull. Velg blant annet klær som passer i miljøet. Spør gjerne konsulenten din om det miljøet du skal jobbe i. Det er viktig å være klar over at du er underlagt de regler og retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass selv om du er ansatt hos oss.

Taushetsplikt

Du kan komme til å arbeide i mange bedrifter og for mange personer, du må derfor følge vår gyldne regel om å betrakte alt du får vite som konfidensielle opplysninger. Diskuter aldri arbeidet med andre enn oppdragsgiver. Brudd på taushetsplikt kan medføre avskjedigelse.

Lønn på bevegelige helligdager

Når du har vært i arbeid for Personal Partner i minst 750 timer siste 12 måneder, har du opparbeidet deg rett på lønn på følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Rett til lønn på disse dager forutsetter at du har vært i oppdraget i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe (hos oppdragsgiver) siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. (Faller høytidsdagen på en lørdag eller søndag får du ikke lønn for denne dagen).

Lønn for 1. og 17. mai (offentlige høytidsdager): Du må være i arbeid siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen, samt være i oppdrag for oss i en periode på minst 30 dager rundt høytidsdagen. I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på (faller høytidsdagen på en lørdag eller søndag får du ikke lønn for denne dagen). Under avtalt, lovlig ferie og ved lønnet sykefravær, får du også lønn for disse dagene, såfremt de øvrige kravene er tilfredsstilt.

Skattekort

Husk å levere arbeidsavtalen, skattekortet og ditt kontonummer til Personal Partner så fort som mulig etter ansettelse.

Lønn og fakturering

Som ansatt i Personal Partner lønnes du av oss. Lønn beregnes på grunnlag av timelisten som du fyller ut og signeres av kunde. Timeliste skal være oss i hende hver Tirsdag innen klokka 1200.

Timeliste finner du her: Timeliste

Ordinær arbeidstid

Med ordinær arbeidstid menes den arbeidstid som er vanlig hos den oppdragsgiver du arbeider for. Dersom oppdragsgiver praktiserer forkortet arbeidstid eller holder helt stengt enkelte dager (f.eks onsdag før skjærtorsdag) har du kun krav på betaling for de timene du faktisk har arbeidet. Ordinær arbeidstid skal normalt ikke overstige 7,5 timer pr dag eller 37,5 timer pr uke dersom ikke annet er avtalt. Vanligvis vil det si at du er til stede i 8 timer og har en halvtimes lunsjpause.

Overtid

Overtid godtgjøres dersom ikke annet er avtalt. Tillegget er 50% frem til kl. 21.00, og 100% etter kl. 21.00 dersom annet ikke er avtalt.

Uoverensstemmelser

Timeregistrering MÅ fylles ut korrekt, er det uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende time- forbruket, tar du dette opp med din konsulent i Personal Partner og ikke med oppdragsgiveren/kunden.
Forfalskning av timeliste eller forsøk på dette vil bli anmeldt. Er det ved en lønnsutbetaling foretatt feil avlønning, kan den nødvendige justering foretas ved senere lønnsutbetaling.

Sykdom

Hvis du må være borte fra arbeidet fordi du er syk, er det meget viktig at du gir beskjed pr. telefon til Personal Partner og arbeidssted innen én time etter arbeidsdagens start første fraværsdag, og deretter hver dag du er syk uten sykemelding. Hvis ikke kan retten til sykepenger bortfalle.
I henhold til folketrygden blir sykepenger først utbetalt fra den dagen vi som arbeidsgiver blir underrettet.
Dette gjelder også ved fravær med syke barn.
Fraværet skal meldes pr. telefon. SMS og mail er ikke godkjent.

Rett til sykepenger

Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, med mindre det har vært praktisk umulig for deg å få gitt melding tidligere. Plikten til å gi melding gjelder også når det foreligger legeerklæring. Sykedagene skal registreres i timelisten.

Sykemelding og sykepenger

Har du vært i oppdrag for Personal Partner i minst 4 uker, får du lønn under sykdom hvis du har sykemelding fra lege. Sykepenger beregnes ut fra gjennomsnittlig arbeidsinntekt pr. uke i de siste 4 ukene før sykefraværet, begrenset oppad til 6G. Sykemelding skal leveres Personal Partner så fort som mulig.

Egenmelding

Hvis du har hatt oppdrag hos oss sammenhengende i minst 2 måneder kan egenmelding benyttes for inntil 3 hele kalenderdager om gangen. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn. Blir du syk igjen før det er gått 16 dager, medregnes tidligere fraværsdager hvor det ikke foreligger sykemelding fra lege. Du kan bruke inntil 4 egenmeldinger i løpet av de siste 12 kalendermåneder. Går det mer enn 2 uker mellom oppdragene (bortsett fra avtalt årlig ferie) må du opparbeide nye 4 uker (sykemelding) og 2 måneder (egenmelding) for å få rett til lønn under sykdom.

Egen melding finner du her: Egenmelding

Hvis barna dine blir syke

For å få lønn under barns sykdom, må du ha vært i oppdrag i minst 30 dager. Til og med det året barnet fyller 12 kan du få lønn under barns sykdom inntil 10 dager pr kalenderår for inntil 2 barn. Inntil 15 dager for 3 barn eller flere. (20/30 dager hvis du er alene om omsorgen). Antall dager pr år regnes totalt – uavhengig av antall arbeidsgivere i perioden.

Ferie

Du står fritt til å ta så mange og så lange «ferier» mellom oppdrag som du måtte ønske, men ferie under oppdrag må avtales med oss på forhånd. Vanligvis utbetales feriepenger i juni.

Fødselspenger

Lov om Folketrygd sier at kvinner som har arbeidet i minst 6 av de siste 10 måneder før en fødsel har krav på fødselspenger en bestemt periode. Ta kontakt med Nav for mer opplysninger om dette.

Velferdsordninger

Har du arbeidet minst 300 timer som ansatt i Personal Partner kan du etter avtale få fri fra arbeidet uten trekk i lønn ved nødvendig besøk hos lege, tannlege og spesialist. Ordningen gjelder for inntil 4 besøk pr 12 kalendermåneder og inntil 2 timer pr. besøk. I forbindelse med begravelse i nærmeste familie (ektefelle, barn, søsken eller foreldre), kan du etter avtale få fri fra arbeidet inntil 1 dag uten trekk i lønn.

Yrkesskadeforsikring

Som vikar hos Personal Partner er du forsikret mot yrkesskader.

 

 

personalhandbok Personal Partner